Ekim 2017 Dönemi Yabancı Para Değerleme Kurları

Ekim 2017 Dönemi Yabancı Para Değerleme Kurları

Değerli Okurumuz,

Banka harici mükelleflerce, aktiflerinde bulunan ve borsada eşdeğeri olmayan dövizlerin, Ekim 2017 Dönemi Yabancı Para Değerleme Kurları için yapılacak değerlemelerde aşağıdaki döviz cinsleri dikkate alınması gerekir.

Bankalar ise, 31.10.2017 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alacaktır. Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2017 Yılı Ekim ayı Dönemi sonunda (31.10.2017) yapılacak yabancı para değerlemeleri aşağıdadır.

 

Para Birimi Kur
USD 3,7700
EUR 4,3848
AUD 2,8870
GBP 4,9526
JPY 0,0330

 

*Kaynak: 30.10.2017 tarihinde ilan edilen T.C. Merkez Bankasınca uygulanacak 31.10.2017 tarihli gösterge kurları.

28.07.2017 Tarihli Merkez Bankası Gösterge Kurları İçin Tıklayın

2017/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLERİ

2017/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLERİ

Değerli Okurumuz,

Banka harici mükelleflerce, aktiflerinde bulunan ve borsada eşdeğeri olmayan dövizlerin, 2017/3. Geçici Vergi Dönemi Yabancı Para Değerleme Kurları için yapılacak değerlemelerde aşağıdaki döviz cinsleri dikkate alınması gerekir.

Bankalar ise, 30.09.2017 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alacaktır. Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2017 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi sonunda (30.09.2017) yapılacak yabancı para değerlemeleri aşağıdadır.

Para Birimi Kur
USD 3,5521
EUR 4,1924
GBP 4,7478
Kaynak: T.C. Merkez Bankasınca 29.09.2017 tarihinde ilan edilen, 30.09.2017 tarihli
gösterge kurları. (T.C.MB Bülten No:2017/187)

29.09.2017 Tarihli Merkez Bankası Gösterge Kurları İçin Tıklayın

Temmuz 2017 Dönemi Yabancı Para Değerleme Kurları

Temmuz 2017 Dönemi Yabancı Para Değerleme Kurları

Değerli Okurumuz,

Banka harici mükelleflerce, aktiflerinde bulunan ve borsada eşdeğeri olmayan dövizlerin, Temmuz 2017 Dönemi Yabancı Para Değerleme Kurları için yapılacak değerlemelerde aşağıdaki döviz cinsleri dikkate alınması gerekir.

Bankalar ise, 31.07.2017 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alacaktır. Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2017 Yılı Temmuz ayı Dönemi sonunda (31.07.2017) yapılacak yabancı para değerlemeleri aşağıdadır.

 

Para Birimi Kur
USD 3,5292
EUR 4,1316
AUD 2,8032
GBP 4,6096
JPY 0,031667

 

*Kaynak: 28.07.2017 tarihinde ilan edilen T.C. Merkez Bankasınca uygulanacak 31.07.2017 tarihli gösterge kurları.

28.07.2017 Tarihli Merkez Bankası Gösterge Kurları İçin Tıklayın

e-Defter Nedir ? e-Deftere Geçme Hadleri Nelerdir?

e-Defter Nedir ?

e-Defter Nedir ? e-Deftere Geçme Hadleri Nelerdir? sorularının cevaplarını yazımızda vereceğiz. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gümrük Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Md.lüğü tarafından yayımlanan 1 No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter ( e-Defter ) yürürlüğe girmiştir.

e-Defter, VUK ve TTK hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin duyurulan format ve standartlara uygun şekilde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti edilmesi ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanıyan hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.
Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için bir XML standardı olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır. Söz konusu standardın uygulamasını, kullanımını açıklamak için kılavuzlar hazırlanmıştır.

e-Defter Uygulaması İle İlgili Kılavuzlar
e-Defter Uygulaması İle İlgili Kılavuzlara ulaşmak için ilgili bağlantıya tıklayınız.

• e-Defter Paketi
e-Defter Paketine Ulaşmak İçin Tıklayınız…

• e-Defter Uygulama Kılavuzu
e-Defter Uygulama Kılavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız…

• e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu
e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız…

• e-Defter WebService Kılavuzu
e-Defter WebService Kılavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız…

• Elektronik Başvuru Kılavuzu
Elektronik Başvuru Kılavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız…

• Elektronik Başvuru Rehberi
Elektronik Başvuru Rehberine Ulaşmak İçin Tıklayınız…

Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan e-Defterlerin değişmezliğinin, kaynağının, bütünlüğünün sağlanması için gerçek kişiler güvenli e-İmza, tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür değerinin e-Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar tarafından ispat aracı olarak kullanılabilmesi imkanı doğacaktır.
Başlangıçta yevmiye, büyük defterin ( defter-i kebir ) elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüş olup, ilerleyen zamanda diğer yasal defterlerle ilgilide uygulama başlayacaktır.

e-Defter Geçiş Şartları Nelerdir ?

Faaliyet Yılı ve Satış Hasılatı

Geçiş Tarihi

2015 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2017
2016 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2018
2017 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2019
2018 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2020

e-Fatura Nedir ? e-Faturaya Geçme Şartları Nelerdir?

e-Fatura Nedir ? e-Faturaya Geçme Şartları Nelerdir?

e-Fatura Nedir ? e-Faturaya Geçme Şartları Nelerdir? gibi soruların cevabını yazımızda vereceğiz. e-Fatura 05.03.2010 tarihinde uygulamaya başlanan, formatı, standardı, Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından belirlenen, Vergi Usul Kanunu gereği bir faturada olması gereken tüm veri ve bilgileri barındıran, faturanın düzenleyicisi ve alıcısı arasında iletişimi ve gönderimi Gelir İdaresi Başkanlığının sağladığı elektronik belgedir. e-Fatura hukuki olarak kağıt faturadan farklı niteliklere sahip değildir. e-Fatura’nın çıkış amacı fatura formatını, standardını sağlamaktır. e-Fatura alıcı ve satıcı aynı bir e-posta gibi elektronik ortamda gönderildiği için çok hızlı bir şekilde ilgili tarafa ulaşmaktadır, elektronik ortamda gönderilen fatura için ekstra iş gücü, kargo maliyeti, posta maliyeti olmadığı için maliyet tasarrufu da sağlar. e-Fatura sistemi uygulanmaya başlamadan önce yurtdışında birçok uygulama incelenmiş, başarılı, başarısız tüm uygulamaların olumlu ve olumsuz tarafları değerlendirilmiştir.

e-Faturayı hem tüzel kişiler hemde gerçek kişiler kullanabilmektedir.

397 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği Tüzel kişilere, 416 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ise gerçek kişilere uygulamaya dahil olma izni vermektedir.
Bilgi Teknolojileri alt yapısı yeterli olmayan mükellefler için ‘’ Özel Entegratörlük ‘’ uygulamasına başlanılmış, bu sayede tüm mükellefler kolayca e-Fatura uygulamasından faydalanmaktadırlar.
Daha önce 421 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile getirilen zorunluluk şartlarına ilave olarak, kapsamı biraz daha genişletilmiş 454 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği yayınlanmış ve e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu şartları güncellenmiştir.

E-FATURA UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşları hariçtir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler ve,

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler uygulamaya hemen geçeceklerdir.

Faaliyet Yılı ve Satış Hasılatı

Geçiş Tarihi

2015 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2017
2016 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2018
2017 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2019
2018 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2020

İntaç Tarihi Nedir? İntaç Tarihi Sorgulama? Vedop Nedir?

İntaç Tarihi Nedir ?

Bir malın ülkemizden çıkıp yurtdışı edildiği tarihtir. Eşyanın gümrük hattını geçip ülkeyi terk ettiği tarihtir. Vergi mevzuatı açısından satışın gerçekleşmesi intaç ile mümkün olur yani malın gümrükten geçmiş olmasıyla.

 

İntaç Tarihi Sorgulama ?

İntaç Tarihi Sorgulama işlemi Gümrük ve Ticaret Bakanlığının web sitesinden yapılabilmektedir, ilgili adres yazımızın devamında vardır. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi 1 numaralı alana Gümrük Çıkış Beyanname numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

 

Sorgulama Yapmak için TIKLAYINIZ.

 

Sorgulama işlemi yapıldıktan sonra resimde görüldüğü gibi Gümrük Çıkış Beyannamesinin kapanış bilgileri verilmektedir.

intaç, intaç sorgulama

 

Vedop Nedir

Vedop’un kelime açılımı Vergi Dairesi Otomasyon Projesidir.

YURTDIŞINDAN ALINAN HİZMETLERİ GELİR, KURUMLAR, KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDAN ALINAN HİZMETLERİ GELİR, KURUMLAR, KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDAN ALINAN HİZMETLERİ GELİR, KURUMLAR, KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunununda kanuni merkezleri ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların şirketlerin sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceğine karar verilmiştir. Yine 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun da; dar mükellefiyete tabi kurumların kazançları üzerinden, bu kazançlara avanslar da dahil olmak üzere tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağına karar verilmiş olup, ticari veya zirai kazanç olup olmamasına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden yapılacak tevkifat oranı %20 olarak belirlenmiştir.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN;

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun da Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan satışlar katma değer vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Yine 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun da hizmet satışlarında hizmetin Türkiye’de yapılmış sayılması için, hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması gerekmektedir.

Aynı Kanunun 8 inci maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işi yapanların verginin mükellefi olduğu bildirmiştir ama, mükellefin Türkiye yerleşik olmaması kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması durumunda Maliye Bakanlığı’nın vergi alacağının emniyete almak için vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden müteselsil sorumlu tutabileceği bildirmiştir.

15 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde ise;

“Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesine göre işlemler Türkiye’de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Aynı Kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetler Türkiye’de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9’uncu maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.” Denilmiştir.

Yine 49 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde  ” Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi ” başlığında; “Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve 34’üncü maddeleri gereğince, mükellefler yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, faaliyetlerine ilişkin olarak yüklendikleri katma değer vergisini indirebilmektedirler. Buna göre, aynı Kanunun 9’uncu maddesi gereğince sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin, 2 No.lu katma değer vergisi beyannamelerine dayanılarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.” denmektedir.

VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229. Maddesinde ; fatura, mal ve hizmet satış meblağını göstermek üzere satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari evrak olarak tanımlanmıştır.

Yurt dışından alınan belgelerle ilgili olarak yayınlanan 253 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yurt dışından belge alan mükelleflerin, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belge tarihindeki Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıt işlemi yapacaklardır, vergi incelemeleri sırasında lüzum görülmesi halinde, mükelleflerin bu belgeleri tercüme ettirmesi gerektiği yazılmıştır.

MUHTASAR BEYANNAME HAKKINDA DUYURU

MUHTASAR BEYANNAME HAKKINDA DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı 01.07.2017 tarihinden itibaren verilecek MUH Kodlu MUHTASAR BEYANNAME HAKKINDA DUYURU yapmıştır.

MUH kodlu muhtasar beyannamenin işyeri bilgileri ekinde, işyeri sicil numarasının daha doğru ve standart bir şekilde yazılabilmesi için değişiklik yapılmıştır. Bu versiyona erişmek için beyanname düzenleme programını (BDP) güncellenmesii gerekmektedir. Bu değişiklik nedeniyle yeni oluşturulan alanlara yazılacak bilgiler konusunda tereddüt oluştuğu anlaşılmıştır.

En Güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) indirmek için TIKLAYINIZ.

Daha önceki versiyonlarda “SGK İşyeri Numarası” adı altında tek alanda girişi yapılan işyeri sicil numarası Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına uygun olarak bölümlere ayrılmıştır. Beyannamede istenilen alanların açıklaması aşağıdaki şekildedir.
 

Yeni Ünite Kodu : 26 karakterli sicil numarasının 6. ve 7. karakteri
Eski Ünite Kodu : 26 karakterli sicil numarasının 8. ve 9. karakteri
İşyeri Sıra Numarası : 26 karakterli sicil numarasının 10 ve 16. karakteri
Alt İşveren Kodu : 26 karakterli sicil numarasının 24 ve 26. karakteri

 

SGK işyeri sicil numarası bulunmayanlar için

Yeni Ünite Kodu : 01
Eski Ünite Kodu : 01
İşyeri Sıra Numarası : 1111111
Alt İşveren Kodu : 111

6376 SAYILI VE 7020 SAYILI KANUNA GÖRE TAKSİT ÖDEME TAKVİMİ

6376 SAYILI VE 7020 SAYILI KANUNA GÖRE TAKSİT ÖDEME TAKVİMİ

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6376 Sayılı Ve 7020 Sayılı Kanuna Göre Taksit Ödeme Takvimi yazımızın devamında sizlere sunuyoruz.

Ödeme alternatifleri şu şekildedir;

-www.gib.gov.tr internet sayfamızdan ( Google arama motorundan aratmadan adresi tarayıcınıza yazmanızı tavsiye ederiz. ) Yapılandırma Ödemeleri için TIKLAYINIZ.
-GİB Mobil uygulamamızdan ( IOS ve Android )
-Anlaşmalı bankalardan
-Vergi Daireleri Vezneleri

TAKSİTLER ZAMANINDA ÖDENMEZ İSE NE OLACAK?

Kanuna göre taksitlerin ilk ikisi süresi içerisinde ödendiyse, kalan taksitlerden; bir takvim yılında en fazla iki taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen zaman oranında gecikme zammı hesaplanarak ödenebilecektir.

İlk iki taksitin süresinde ödenmemesi yada tam ödenmemesi bu ödenmeyen taksitlerinde son taksitin vadesinin dolduğu ay içinde ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde bu Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.

 

6736 SAYILI KANUNA GÖRE TAKSİT ÖDEME TAKVİMİ

Taksit Vergi Borçları Son Ödeme SGK  Borçları Son Ödeme
1. TAKSİT 31.05.2017 31.05.2017
2. TAKSİT 31.05.2017 30.06.2017
3. TAKSİT 31.07.2017 31.08.2017
4. TAKSİT 30.09.2017 31.10.2017
5. TAKSİT 30.11.2017 31.12.2017
6. TAKSİT 31.01.2018 28.02.2018
7. TAKSİT 31.03.2018 30.04.2018
8. TAKSİT 31.05.2018 30.06.2018
9. TAKSİT 31.07.2018 31.08.2018
10. TAKSİT 30.09.2018 31.10.2018
11. TAKSİT 30.11.2018 31.12.2018
12. TAKSİT 31.01.2019 28.02.2019
13. TAKSİT 31.03.2019 30.04.2019
14. TAKSİT 31.05.2019 30.06.2019
15. TAKSİT 31.07.2019 31.08.2019
16. TAKSİT 30.09.2019 31.10.2019
17. TAKSİT 30.11.2019 31.12.2019
18. TAKSİT 31.01.2020 28.02.2020

 

 

7020 SAYILI KANUNA GÖRE TAKSİT ÖDEME TAKVİMİ

Taksit Vergi Borçları Son Ödeme SGK  Borçları Son Ödeme
1. TAKSİT 31.07.2017 31.08.2017
2. TAKSİT 30.09.2017 31.10.2017
3. TAKSİT 30.11.2017 31.12.2017
4. TAKSİT 31.01.2018 28.02.2018
5. TAKSİT 31.03.2018 30.04.2018
6. TAKSİT 31.05.2018 30.06.2018
7. TAKSİT 31.07.2018 31.08.2018
8. TAKSİT 30.09.2018 31.10.2018
9. TAKSİT 30.11.2018 31.12.2018
10. TAKSİT 31.01.2019 28.02.2019
11. TAKSİT 31.03.2019 30.04.2019
12. TAKSİT 31.05.2019 30.06.2019
13. TAKSİT 31.07.2019 31.08.2019
14. TAKSİT 30.09.2019 31.10.2019
15. TAKSİT 30.11.2019 31.12.2019
16. TAKSİT 31.12.2019 28.02.2020
17. TAKSİT 28.02.2020 30.04.2020
18. TAKSİT 30.04.2020 30.06.2020